تاريخ : | | نویسنده : مدیر

فروردین + فروردین = خوب

فروردین + اردیبهشت = متوسط

فروردین + خرداد = بد

فروردین + تیر= متوسط

فروردین + مرداد= خوب

فروردین + شهریور= بد

فروردین + مهر= بسیار خوب

فروردین + آبان= بد

فروردین + آذر= عالی

فروردین + دی= بد

فروردین + بهمن= بد

فروردین + اسفند= متوسط  • پوسته های وطن
  • مواظب