تاريخ : | | نویسنده : مدیر

اردیبهشت + فروردین = متوسط

اردیبهشت + اردیبهشت = متوسط

اردیبهشت + خرداد = متوسط

اردیبهشت + تیر = بسیار خوب

اردیبهشت + مرداد = بسیار خوب

اردیبهشت + شهریور = خوب

اردیبهشت + مهر = متوسط

اردیبهشت + آبان = خوب

اردیبهشت + آذر = متوسط

اردیبهشت + دی = بسیار خوب

اردیبهشت + بهمن = بد

اردیبهشت + اسفند = خوب  • پوسته های وطن
  • مواظب