تاريخ : | | نویسنده : مدیر

تیر + فروردین = متوسط

تیر+ اردیبهشت = بسیار خوب

تیر +خرداد = متوسط

تیر + تیر = خوب

تیر + مرداد = خوب

تیر + شهریور = بسیار خوب

تیر + مهر = بسیار خوب

تیر + آبان = متوسط

تیر + آذر = بد

تیر + دی = خوب

تیر + بهمن = متوسط

تیر + اسفند = بسیار خوب  • پوسته های وطن
  • مواظب