تاريخ : | | نویسنده : مدیر

مرداد + فروردین = خوب

مرداد + اردیبهشت = بسیار خوب

مرداد + خرداد = بسیار خوب

مرداد + تیر = خوب

مرداد + مرداد = خوب

مرداد + شهریور = متوسط

مرداد + مهر = خوب

مرداد + آبان = متوسط

مرداد + آذر = متوسط

مرداد + دی = متوسط

مرداد + بهمن = خوب

مرداد + اسفند = خوب  • پوسته های وطن
  • مواظب