تاريخ : | | نویسنده : مدیر

شهریور + فروردین = بد

شهریور + اردیبهشت = خوب

شهریور + خرداد = متوسط

شهریور + تیر = بسیار خوب

شهریور + مرداد = متوسط

شهریور + شهریور = بسیار خوب

شهریور + مهر = خوب

شهریور + آبان = متوسط

شهریور + آذر = بد

شهریور + دی = خوب

شهریور + بهمن = متوسط

شهریور + اسفند = خوب  • پوسته های وطن
  • مواظب