خرداد با سایر ماه ها

خرداد + فروردین = بد

خرداد + اردیبهشت = متوسط

خرداد + خرداد = خوب

خرداد + تیر = متوسط

خرداد + مرداد = بسیار خوب

خرداد + شهریور = متوسط

خرداد + مهر = بسیار خوب

خرداد + آبان = متوسط

خرداد + آذر = بسیار خوب

خردا + دی = خوب

خرداد + بهمن = بسیار خوب

خرداد + اسفند = بد

/ 0 نظر / 33 بازدید