دیرین، دیرین...

دیرین دیرین دیرین دیرین دیرین دیرین دیریییین دیریریریریرین...

 

بی ذوق!

با احساس بخون!اهنگ پلنگ صورتیه!

/ 1 نظر / 13 بازدید
بهمن کیماسی

سلام فاطمه .خوب کادو میگرفتی و میدادی تا من بهش بدم و مخشو واست بزنم. من کسی نیست مخ اون که میخوام واسم بزنه اما من هستم برای دیگران که به عشقشون برسن چون میدونم یه عاشق چی میکشه .تا نباشد کششی از سوس معشوق سعی کوشش عاشق بیچاره ندارد ثمری ..خرس گنده ؟ههههه من حتی یه بار با اون حرف نزدم چه برسه به کادو گرفتن اما بدم نمیاد کادو بگیرم چون تا حالا تو عمرم نگرفتم .